Opći uvjeti

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, Klasa: 001-01/07-01/128, Ur.broj: 001-01/07, od 2. studenog 2007. godine, agencija ARS (u daljem tekstu posrednik) donosi:

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

1. PONUDA

Ponuda posrednika temelji se na podacima koje zaprimamo pismenim i usmenim putem te je uvjetovana potvrdom. Zadržavamo mogućnost zabune te prethodne prodaje ili odustajanja vlasnika nekretnine. Za netočne podatke odgovaramo u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja s naše strane. Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati u povjerenju i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.


2. OBVEZE POSREDNIKA


1. Zaključiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem (standardni ili isključivi);
2. Nastojati naći treću osobu i dovesti u vezu s nalogodavcem radi zaključivanja posredovanog posla;
3. Procijeniti tržišnu vrijednost nekretnine i upoznati nalogodavca s njom;
4. Upozoriti nalogodavca s nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu;
5. Obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla;
6. Upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine;
7. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija;
8. Omogućiti pregled nekretnina (organizacija i vođenje);
9. Čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu;
10. Obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima, značajnim za namjeravani posao koje su nam poznate;
11. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;
12. Putem odvjetničkog ureda pripremiti dokumentaciju za prijenos vlasništva (Predugovor i/iliUgovor);
13. Posredovati pri primopredaji nekretnine;
14. Ukoliko je potpisan ugovor ili predugovor između nalogodavca i treće osobe, a nalogodavac odustane od prodaje nalogodavac je dužan platiti naknadu kako je definirano Ugovorom o posredovanju.


Smatra se da je agencija omogućila nalogodavcu (prodavatelju nekretnine) stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
- neposredno odveo ili uputio treću osobu (kupca nekretnine) u razgledavanje predmetne nekretnine,
- organizirao susret između nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
- nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-mail treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla
- ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.3. OBVEZE NALOGODAVCA

3.1. Obveze nalogodavca - prodavatelja nekretnine


1. Zaključiti Ugovor o posredovanju s agencijom (standardni ili isključivi);
2. Dati agenciji na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo nekretnine odnosno pravo na nekretnini koja je predmet posredničkog posla;
3. Obavijestiti agenciju o svim bitnim podacima, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;
4. Osigurati agenciji i osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine u pratnji posrednika;
5. Odmah nakon zaključivanja posredovanog posla odnosno potpisom Predugovora ili Ugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao, agenciji isplatiti ugovorenu naknadu (proviziju);
6. Nadoknaditi agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja;
7. Obavijestiti agenciju pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio agenciju, a posebno o promjenama povezanih s vlasništvom na nekretnini.

Nalogodavac je odgovoran za štetu, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja pravnog posla.
Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane prema agenciji ili trećoj ugovornoj osobi koja je poslana od strane agencije. Ukoliko je to slučaj, stranke ugovaraju da je nalogodavac dužan platiti agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade (provizije) za posredovani posao.


3.2. Obveze nalogodavca - kupca nekretnine


1. Zaključiti Ugovor o posredovanju/nalogu s agencijom;
2. Isplatiti agenciji ugovorenu naknadu (proviziju) odmah nakon zaključivanja posredovanog posla odnosno potpisom Predugovora ili Ugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao.4. OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU

Agencija stječe pravo na naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla (potpisom Predugovora ili Ugovora). Naknada se isplaćuje agenciji istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je agencija posredovala, odnosno potpisom Predugovora ili Ugovora dviju ugovornih strana.

Ukoliko nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti realne troškove glede utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih troškova, a sve prema posredničkoj tarifi.

Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.

Agencija ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu.

Naknada obuhvaća i uobičajene troškove posredovanja, osim onih posebno ugovorenih. Agencija ima pravo na predujam posredničke naknade samo ako je on ugovoren. Agencija ima pravo na naknadu i kad ona nije u ugovoru o posredovanju izričito ugovorena. Visina naknade utvrđuje se posredničkom tarifom.


5. IZNOSI NAKNADA

Dalje navedeni postoci plaćaju se kao posrednička naknada i na njih se obračunava PDV.

5.1. Kupnja

Posrednička provizija iznosi 3% od postignute cijene nekretnine. Definira se prilikom potpisa ugovora/naloga za posredovanje. U proviziju mogu biti uključeni troškovi kupoprodajnog ugovora ako je definirano u ugovoru/nalogu za posredovanje.

Kod nalogodavaca s kojima imamo isključivi posrednički Ugovor naplaćujemo prema iznosu ugovorenom i navedenom u istom.

5.2. Prodaja

Posrednička provizija iznosi 3% od postignute cijene nekretnine više od 35.000 Eur. Za niže iznose ugovara se fiksna naknada.
Definira se prilikom potpisa ugovora o posredovanju.

Kod nalogodavaca s kojima imamo isključivi posrednički Ugovor naplaćujemo prema iznosu ugovorenom i navedenom u istom.Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi agenciji učinjene troškove.

Ako je u roku od jedne godine od prestanka ugovora o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac zaključio posredovani pravni posao s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija dužan je agenciji nadoknaditi posredničku proviziju u cijelosti.

Ugovor o posredovanju zaključen je na određeno vrijeme i može se raskinuti prije isteka ugovorenog vremena isključivo pisanim otkazom bilo koje od ugovornih strana. Ako otkazni rok nije izričito određen ugovorom o posredovanju, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza. Kad je ugovor o posredovanju u prometu nekretninama prestao otkazom, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine. Nalogodavac je dužan nadoknaditi agenciji učinjene troškove.


7. Opće odredbe i rješavanje sporova

Na odnose između nalogodavca i agencije proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, posredno se primjenjuju opće odredbe o ugovoru o posredovanju, kao i ostale odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Moguće će sporove rješavati Općinski sud u Labinu.

U Labinu, 16.05.2013. godine.

Romina Činko, vlasnica

Svi sadržaji objavljeni na ovom web podliježu zaštiti autorskih prava. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web i sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

U daljnjem tekstu pojašnjeni su uvjeti pod kojima se prikupljaju i koriste podaci koje je korisnik dostavio putem obrasca.
Ukoliko se ne slažete sa sadržajem daljnjeg teksta, molimo da ni u kojem slučaju ne ostavljate svoje podatke na ovom webu.
Svrha prikupljanja podataka putem obrasca je uspostaviti kontakt s korisnikom kako bi se međusobno informirati o aktivnostima koje radimo.
Sve dostavljene podatke od korisnika smijemo koristiti za potrebe informiranja, obavještavanja i promocije o proizvodima i aktivnostima koje provodimo. Korisnik je suglasan da mu na periodičkoj bazi šaljemo infomacije o našim aktivnostima.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (sl. list EU L 119/1) i dostupni su samo osobama kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
Ni u kojem slučaju nećemo dostaviti, niti razotkriti podatke korisnika trećim osobama. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne i sudske vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.
Mi redovito dajemo korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne žele da se njihovi podaci uklone s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Politika kolačića (cookies)

Kako bi internetska stranica radila ispravno te kako bi ju se moglo unaprjeđivati u svrhu poboljšanja vašeg iskustva pregledavanja, potrebno je minimalnu količinu informacija (cookies) spremiti na vaše računalo. Više od 90% internetskih stranica koristi praksu kolačića te su po pravilima Euopske unije obvezne zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem ove internetske stranice pristajete na uporabu kolačića, čijim blokiranjem i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti funkcionalne.

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja.

Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Kako biste vidjeli postavke, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari (stranice na engleskom jeziku)). Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.

Što su privremeni kolačići?


Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.

Što su stalni kolačići?
Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ''zapamtit'' će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe.

Koristi li ova web stranica kolačiće?

Da, ova internetska stranica koristi kolačiće kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi ova web stranica?

  • Privremene kolačiće (Session cookies) – riječ je o kolačićima koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite
  • Stalne kolačiće (Persistent cookies) – riječ je o kolačićima koji će ostati ''zabilježeni'' u vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju vaše privatne podatke

Ima li na web stranici kolačića treće strane?

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji Vam spremaju ograničene kolačiće, a isti nije postavila ova internetska stranica. Limitirani kolačići služe za nesmetano korištenje mogućnosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadržaju. Ova stranica omogućuje:

  • Mjerenje posjećenosti

Stranica koristi Google Analytics - servis za mjerenje posjećenosti. Ukoliko želite onemogućiti spremanje kolačića od strane ovog servisa, zabranite ih na slijedećem linku: Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića


Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.Više informacija pročitajte na sljedećim linkovima:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/